سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا پیمان – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
شمس اله عبداله پور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی،دانشگاه تبریز
بهزاد رعنابناب – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
اصغر محمودی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

آفت کش ها و سموم نقش مهمی در کشاورزی مدرن دارند. دامنه اندازه قطره سم و توزیع آن از مهم ترین فاکتورهایی هستند که بازده تیمار را مشخص می کنند. قطرات بسیار بزرگ کارایی ندارند زیرا آن ها به گیاه نمی چسبند در حالی که مقدار سم زیادی استفاده می شود و این در صورتی است که قطرات بسیار ریز نیز کارایی ندارند زیرا در معرض بادبردگی هستند. فشار، خصوصیات نازل و نرخ جریان در اندازه قطر ذرات دخیل هستند. برای اندازه گیری یکنواختی پاشش از معیاری با عنوان ضریب تغییرات(CV) استفاده می شود که برابر است با انحراف معیار قطر حجمی ذرات تقسیم بر میانگین قطر حجمی ذرات. در این بررسی برای اندازه گیری یکنواختی پاشش از کاغذهای حساس به آب WSPاستفاده شد. داده ها در شرایط آزمایشگاهی دانشگاه تبریز در تابستان ۱۳۸۹ حاصل گشتند. در این آزمون ها قطر خروجی نازل و فشار سمپاشی به عنوان متغیر های مستقل و معیار یکنواختی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. اثر فشار و قطر خروجی نازل در سطح احتمال ۰۱/۰ معنی دار شد ولی اثر متقابل آن ها معنی دار نبود. قطر نازل نسبت به فشار سمپاشی اثر بیشتری دریکنواختی پاشش داشت و اثر فشار معکوس بود و با زیادشدن فشار عدد CV کاهش یافت.