سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طوبی چراغعلیزاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی- اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
احمد کاظمی مهرنیا – دکتری تخصصی زمین شناسی- اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت پارسی کان کا
معصومه رضایی چلمه سرا – دانشجوی دکتری تخصصی زمین شناسی- تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، در جنوب خاوری تفرش، جنوب ساوه و باختر شهرستان قم واقع شده است. از دیدگاه تقسیمات ساختاری، بخشی از پهنه ایران مرکزی و کمربند سنگ های ماگمایی آتشفشانی ارومیه – دختر می باشد. مطالعات صحرایی نشان دهنده ح ضور کا نی های مس عمدتاً همراه با رگه ها و دایک ها از جنس گابرو و آندزیت بازالتی می باشد. این محدوده تحت تأثیر فازهای کوهزایی مختلف از جمله لارامید، پیرنه و پاسادان ین در زمان های مختلف زمین شناسی از کرتاسه تا ترشیری بوده که خود عامل مهمی در ایجاد سیستم های برشی- کش شی در منطقه و خرد شدگی های شدید می باشد که یک زمینه مستعد برای حر کت سیال گرمابی و شرایط لازم جهت نهشته شدن کانی ها را فراهم آورده است. سیالات گرمابی در تشکیل کانسار تأثیر گذار بوده و ضمن ایجاد یک سسیستم جر یان همرف تی با ع بور از دا یک ها و س نگ های آذرین اجزای ف لزی را شس ته و در ام تداد شکستگی های منطقه بر جای گذاشته است