سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم آرمند – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان
محمد کریم معتمد – استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه گیلان

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی برای جامعه تولید کننده بخش کشاورزی کشور، پدیده ای جدید تلقی می شود که پذیرش آن از سوی افراد مانند سایر ایده های نوین، در ابتدا با مقاومت هایی روبرو خواهد شد . به همین دلیل برای موفقیت در اشاعه و ترویج آن در بین تولیدکنندگ ان باید دلایل مقاومت و عدم پذیرش افراد شناسایی و بررسی شو د. از اینرو هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر در پذیرش و عدم پذیرش بیمه برنج از سوی کشاورزان استان گیلان می باشد. رویکرد غالب تحقیق، پیمایشی است و حجم نمونه ازطریق نمونه گیری طبقه ای -تصادفی چن د مرحله ای و با ۲۷۸ نفر به دست آمده که به تعداد مساوی از میان کشاورزان پذیرنده و ،( استفاده از جدول بارتلت و همکاران ( ۲۰۰۱ نپذیرنده بیمه انتخاب شده است . به منظور سنجش روایی پرسشنامه ،از نظراستادان ،کارشناسان بیمه، بانک کشاورزی و کشاورزان استفاده شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه، آماره آلفای کرونباخ به کار رفته که مقدار آن ۸۶ درصد به دست آمده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر سطح سواد، میزان درآمد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج، ارتباط بامروجان، شرکت در کلاس های آموزشی، عضویت در تشکل های اجتماعی و صنفی و نگرش نسبت به بیمه بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده بیمه تفاوت معنی داری وجود ندارد و این عوامل تأثیری در پذیرش بیمه برنج از سوی کشاورزان نداشته اند . ولی از نظر سن، سابقه کشاورزی، تنوع شغلی، تنوع محصول، نوع مالکیت مزرعه، استفاده از وام و تسهیلات بانکی، استفاده از کانال ها و منابع ارتباطی و میزان آگاهی نسبت به بیمه تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد و این متغیرها در پذیرش بیمه برنج از سوی کشاورزان تأثیر داشته اند . از سوی دیگر نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان می دهد که ۶ متغیر سابقه کشاورزی، تنوع شغل ی، تنوع محصول، نوع مالکیت مزرعه، میزان استفاده از کانال ها و منابع ارتباطی و میزان آگاهی نسبت به بیمه بیشترین تأثیر را در پذیرش بیمه برنج از سوی کشاورزان داشته اند و ۷۱/۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.