سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدیقه واحدی –

چکیده:

یکی از منابع عمده ایجاد درآمد رهایی از مشکلات کمبود منابع مالی در صحنه‌های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی صنعت گردشگری است. این صنعت با ویژگی‌های منحصر به فرد خود طی سال‌های اخیر توانسته به عنوان بزرگ‌ترین متنوع‌تر طرف و منبع اصلی اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی محسوب گردد. پژوهش حاضر هدف آن یافتن شناسایی عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگر و ارائه راهکارهای توانمند سازی شهر نور بر جزم و ماندگاری گردشگر تهیه شده است. نه روش تحقیق است نیز هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و همچنین از نظر گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته است در این ابزار بخشی از سؤالاتی در مقیاس اسمی و وقتی بر اساس طیف لیکرت تهیه و تنظیم گردیده است روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش توصیفی-استنباط است و آمار توصیفی از جداول و نمودار و…. استفاده شده است. و در آمار استنباطی مناسب با فرضیه‌های تحقیق و مقیاس به کار رفته، از آزمون کای اسک.ئر استفاده گردید. در این تحقیق از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه تعداد ۳۲۳ نفر برآورد شد. برای اینکه پرسش نام بتواند صلاحیت لازم را از نظر روایی پیدا کند توسط جامعه تحقیق از طریق نرم‌افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است برای پایایی و قابلیت اعتماد پرسش‌نامه نیز از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر است با ۸۲٫۲ چه مقدار مناسبی است نتایج تحقیق نشان می‌دهد پیش است ۹۴٫۵ در صد گردشگران جاذبه پرتی ساحل را مهم‌ترین عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگری دانستند. با عنایت به مختصات عددی و احتمال خطای پنج در صد و قابلیت اطمینان ۹۵% و ( فرم و در متن اصلی مقاله ) می‌توان گفت که دسترس ساحل حاشیه شهر نور مهم‌ترین عامل جذب گردشگر در شهر نور می‌باشد پذیرفته شد. در اثبات رسیده است. بیشتر سطح معناداری را در میان دیگر جاذبه ها ۸۷٫۴ در صد آب و هوا، ۷۰٫۶ در صد پارک جنگلی، ۵۷٫۳ در صد اماکن مذهبی تاریخی، ۴۶٫۵ در صد آداب و رسوم سنن محلی خاص دارد. نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر نشان داده است. به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها و امکانات مناسب برای ماندگاری گردشگر در شهر نور وجود ندارد اثبات رسیده است. که با برنامه اصولی و با اجرای طرح جامع امکانات جذب گردشگر فراهم آورد و در طول اقامت آن می‌افزاید. و نه خاطر پیشنهادهایی برای جذب و ماندگاری گردشگر ارائه شده است ، که با اطلاع‌رسانی مناسب از مکان‌های طبیعی موجود در شهر نور توزیع نقش و بروشور های مناسب، نظارت قوی در محل‌های اسکان و توسعه طول‌های مناسب به ارزان در راستای افزایش ماندگاری گردشگران از جمله پیشنهادهایی مطلع بودند.