سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهارک عزیزی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمود حسینی – عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدمهدی میردامادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در توسعه مهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود . یک پیمایش توصیفی به منظور مطالعه ۱۸۳ نفر از دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی کلیه گرایش های ۱۱ گانه کشاورزی در ترم بهاره سال تحصیلی ۱۳۸۴ به انجام رسید . روایی ابزار تحقیق به وسیله پانلی متشکل از اعضای هیأت علمی گروه های مربوطه از دانشگاه های شریف، امیرکبیر و تهران مورد تأیید قرار گرفت . اعتبار ابزار پژوهش نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که این ضریب( برای مهارت های کارآفرینی دانشجویان (α =۰/۹۰ برای ۳۰ پرسشنامه تکمیل شده از سوی گروهی ازدانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به دست آمد که نشان از اعتبار قابل قبول پرسشنامه مورداستفاده دارد . نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داده است که بین سن، سطح تحصیلات پدر، درآمد ماهیانه خا نواده، به کارگیری روش های توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه و روحیه کارآفرینی با مهارت های کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری آشکار گشته است . با مقایسه میانگین گروه ها مشخص گردید که بین میانگین رتبه ای مهارت کارآفرینی افراد متأهل و مجرد اختلاف معنی داری وجود دارد . همچنین شغل پدر در مهارت های کارآفرینی دانشجویان تأثیر داشته است . نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام مبین این بوده است که متغیرهای به کار گیری روش های توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه، درآمد ماهیانه خانواده، سن، روحیه کارآفرینی و سطح تح صیلات پدر ۲۶ درصد از تغییرات مهارت های کارآفرینی دانشجویان را پیش بینی می کند. یافته حاصل از این تحقیق می تواند در بهبود برنامه های کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی به کار آید