سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود مشعل – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مجتبی شقاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
زهرا زواره مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

در روش نفوذ سنج گلف، هدایت هیدرولیکی اشباع (Kfs) و پتانسیل جریان ماتریک (m) خاک از طریق آنالیز دو عمقی ریچاردز تعیین می شوند. نتایج این روش در خاکهای همگن رضایت بخش می باشد اما درخاکهای مطبق، درصد زیادی از نتایج m , Kfs ، منفی و غیر منطقی خواهد شد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر افزایش نسبی عمق استغراق ثانویه در ایجاد نتایج منفیm , Kfs تعدادی چاهک در یک خاک لومی حفر و برای هر چاهک میزان دبی خروجی از پرمامتر گلف در عمقهای استغراق ۵، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ سانتی تری قرائت شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت H2/H1 تعداد مقادیر منفیm , Kfs کاهش یافته بطوری که در نسبتهای H2/H1 بزرگتر از ۲، تقریبا ۷۰ درصد از نتایج آزمایشها منطقی و غیرمنفی شده است در حالی که در نسبتهای H2/H1 کوچکتر از ۲، این مقدار تقریبا ۳۵ درصد از آزمایشها می باشد.