سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی خاکساری – دکترای برنامه ریزی شهری و منطقهای، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سیما قدیرزاده – کارشناس ارشد MBA
سپیده ساقریچی – کارشناس برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه علامهطباطبائی

چکیده:

صدمات و خسارات ناشی از تصادفات جادهای، امری مهم و قابل پیشگیری است که متأسفانه در اغلب موارد به ویژه در کشورهای درحالتوسعه نادیده گرفته میشود. برای کاهش این هزینهها لازم است ابتدا ریشههای وقوع تصادفات با در نظر گرفتن روابط علت و معلولی آنها شناخته شوند. در مقاله حاضر تلاش شده است این شناخت با ارائه مدلی برای عوامل پذیرفته شده ایجاد تصادفات و نیز فاکتورهای دیگری که با تأثیر بر این عوامل به شکلی غیرمستقیم باعث تصادف میشوند و متأسفانه نقش آنها به دلایل متعدد نادیده گرفته میشود، به دست آید. در مورد شیوه همبستگی این عوامل با یکدیگر و با فاکتورهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز در ایران خلاء مطالعاتی وجود دارد که تلاش میشود با طرح فرضهایی در اینباره و تجزیه و تحلیلهای علّی که میتوانند با مطالعات آماری تکمیل شوند، گامی برای کمتر کردن این خلاء برداشته شود. میتوان فرضیات مطرح شده در این مدل را که به صورت روابط علت و معلولی هستند، به صورت آماری بررسی نمود و نتایج مفیدی در مورد نقشآفرینی هر عامل در ایران کسب کرد. این مهم به علت کمبود و نقص دادههای آماری تصادفات داخلی در حال حاضر به مطالعات بعدی موکول میشود