سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهناز شیری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
مسعود بیژنی – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عوامل فردی و محیطی با گرایش دانشجویان کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام به کار در مناطق روستایی است تحقیق حاضر از نوع کاربردی توصیفی – تحلیلی و پس رویدادی است که بهروش علی – ارتباطی انجام میگیرد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان کشاورزی دانشگاه ایلام بودند N=317 که برای انتخاب نمونه ای تصادفی به حجم N=175 از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که برای دستیابی به روایی پرسشنامه دراختیار کارشناسان و متخصصین مربوطه قرارگرفت. همچنین پایایی آن به کمک آزمون پایایی و محاسبه ضریب کرنباخ آلفا ۰/۸۹ بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار SPSS15/WIN استفاده شد نتایج آزمون همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین سن علاقه به رشته کشاورزی فوایدکار درمناطق روستایی و ارتباط مستمر با روستائیان با گرایش دانشجویان به کار در مناطق روستایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین مقایسه میانگین های رتبه ای از وجود اختلاف معنی دار در گرایش دانشجویان به کار درمناطق روستایی از جنبه های مختلف محلسکونت جنسیت و رشته تحصیلی آنان حکایت داشت