سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروغ رودگرنژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
فاطمه باقرزاده لاکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی به عنوان یک استراتژی و راهبرد در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزینی بی بدیل تبدیل شده است که از طریق آن همه عوامل، منابع و امکانات یک جامعه به صورت خود جوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تکاملی برای نیل به آرمان های بلند اجتماعی تلاش می کنند تا منشاء بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی، اجتماعی شوند. در این راستا، هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان شرکت های تعاونی شهرستان بندر انزلی بوده است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، در قالب روش تحقیق کتابخانهای و میدانی، به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات از ابزارهای اسناد و مدارک و به خصوص پرسشنامه، با ضریب پایانی ۸۶% استفاده شد. در این تحقیق جامعه آماری ۲۶۰ نفر و آزمون های آماری مورد استفاده، دو جمله ای، آلفا کرونباخ بودهاند که به وسیله نرم افزار spss اجرا و محاسبه شدهاند. نتیجه تحقیق نشان داده است که کارآفرینان شرکت های تعاونی شهرستان بندر انزلی دارای ویژگی های کارآفرینی نیستند. در پایان تحقیق،ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافتهها، موارد مذکور جمعبندی شده و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.