سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی فرزادی مهر – کارشناس ارشداقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو
رضا مقدسی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی کاظم نژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در ایران کشت آبی جزء اصلی ترین فاکتورهای تولید غذا به شمار میآید. لذا در میان نهادههای تولید در بخش کشاورزی آب ازجایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است. استقرار ایران در مدار ۳۰ درجه نیمکره شمالی، در نتیجه قرار گرفتن در کمربند خشک کرهزمین، خشکی و خشکسالی را از جمله ویژگیهای طبیعی این کشور قرار داده است و به تقریب هر ۵ سال یکبار دوره خشکسالی ۲تا ۳ ساله را شاهد هستیم. از سویی رشد سریع جمعیت که خود از مهمترین عوامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور می باشد،موجب شده تا سازمان ملل، ایران را در سال ۲۰۰۵ میلادی جزء ۱۰ کشور اول پرجمعیت دنیا محسوب نماید. مدیریت صحیحمنابع آب و با استفاده از دانش و فناوریهای نوین باید در جهت ارتقاء بهرهوری از منابع آب، افزایش کارایی مصرف آب، افزایشراندمان آبیاری و افزایش عملکرد در واحد سطح گامهای اساسی را برداشت. در این پژوهش با استفاده از مدل لاجیت عوامل مؤثر برپذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار، برآورد تابع و تاثیر هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریقتدوین پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی از شهرستان بهبهان که بیشترین تعداد متقاضی و سطوح اجرایی در سطح استان زا دارا می باشد جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS آمارهای توصیفی و استنباطی استخراج گردید نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که سن کشاورزان، تحصیلات، مالکیت اراضی، وام بانکی و درآمد سالیانه تاثیر مثبت و معنی دار و تعداد افراد خانوار و مساحت کل تاثیر منفی و معنی داری بر پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار گذاشته اند و شرکت در کلاسهای آموزشی – ترویجی تاثیر معنی داری بر پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار ندارند.سیاستهای حمایتی دولت و پرداخت یارانه با مکانیزم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تامین تسهیلات بانکی سهم آورده کشاورزان به افزایش پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار منجر می شود.