سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه واثقی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر واردات ذرت در ایران در فاصله زمانی ۱۳۶۱ الی ۱۳۸۳ است . در این راستا، ابتدا ویژگی ایستایی داده ها مورد بررسی قرار گرفت وسپس، مدل انتخابی با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ) ) ARDL برای دوره مورد مطالعه تخمین زده شد . نتای ج این مطالعه، نشان داد که قیمتهای داخلی و جهانی و نیز درآمد داخلی از جمله عوامل موثر بر تقاضای واردات ذرت هستند، همچنین مکانیزم تصحیح خطا نشان می دهد که بعد از هر شوکی، تعیین کننده های تعادل تقاضای واردات نزدیک به ۲ سال بعد تعدیل خواهند شد .