سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی هواسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی رحمانیان کوشککی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شواهد زیادی بیانگر آن است که بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال افزایش می باشد. با وجود این چالش ها، بسیاری از سیاست گذاران، کارآفرینی در محیط های دانشگاهی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند. شناسایی عوامل موثر بر نیات کارآفرینانه دانشجویان جوامع دانشگاهی بسیار با اهمیت بوده و در همین راستا تحقیقی با این هدف انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق ۳۴۲ نفر دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام بودند که از میان آنها ۸۹ نفر به عنوان نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده است که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تایید گردید و پایانی آن نیز بر پایه ی ضریب آلفای کرونباخ ۷۲/ به دست آمد. اثرات متغییرهای مستقل (باور به خود کارآمدی، نگرش نسبت به کارآفرینی، حمایت خانواده و هنجارهای ذهنی) بر متغیر وابسته (نیات کارآفرنانه ی دانشجویان) آزموده شد. نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل، به غیر از نگرش نسبت به کارآفرینی ابطه ای مثبت و معناداری با نیات کارآفرینانه دارند. در پایان جهت بیشتر ترغیب کردن نیات کارآفرینانه دانشجویان به برنامه ریزان آموزشی دانشگاه، پیشنهادهایی ارائه گردید.