سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
پری بگلریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

چکیده:

امروزه شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از خدمات بر خط دولت ها را در حد مطلوب داشته باشد. در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند. در زندگی امروزی، به دلیل تعدد وظایف شهروندان، هر فرد نیازها و وظایف گوناگونی دارد و برای ارضای بسیاری از نیازهای خود، مجبور به استفاده از شیوه های آسان و کم هزینه تر می باشد. به دلیل گستردگی خدمات الکترونیکی که می توان ارائه داد. هر مقوله معمولاَ با نام مجزایی مطرح می گردد. از این مقولات می توان تجار ت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و غیره را نام برد. پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام در استفاده از پایگاه های شهروند الکترونیک با استفاده از مدل کانو می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات مورد نیاز از ۱۹۸ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در سال ۸۹-۹۰ انجام گرفته است. رایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و متخصصین و پایایی آن با احتساب ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول و پذیرش برآورد گردیده است. از دو نوع آمار توصیفی شامل، میانگین، میانه، نما وآمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون کراسکال و الیس استفاده گردید و در تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان رضایت دانشجویان و استفاده از پایگاههای شهروند الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.