سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیر حسین شریعتی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اصفهان ، دانشگاه شیخ بهایی
شبنم دادبین – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،اصفهان،موسسه آموزش عالی هشت بهشت
قدرت افتخاری – کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ، اصفهان، سازمان حمل و ن
آیتین سعادت ملی – کارشناسی ارشد آمار

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد افراد در ترافیکشهری اصفهان می پردازد. هدف مقاله آن است که تأثیر عواملی مانند، ۱) عوامل اجتماعی ۲) عوامل فنی ۳) عوامل فردی و ۴) عوامل محیطی را بر مدیریت عملکرد افراد در ترافیکشهری در تکنمونه ای در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد بررسی قرار گرفتند . T شهر اصفهان بررسی کند.فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون مستقل ،فریدمن، ضریب همبستگی و T، توکی ،ANOVA علاوه برآن ، جهت تکمیل نتایج تحقیق از ازمونهای دیگری از قبیل بین نظرات افراد بر اساسعواملی چون درآمد ، شغل ANOVA رگرسیون نیز استفاده شده است که بر اساسنتایج حاصل از آزمون ، مدت زمان رانندگی ، نوع جریمه افراد و میزان قانونمند بودن تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی بر اساسعامل میزان تحصیلات، افراد با مدرک تحصیلی لیسانس، دیپلم و زیر دیپلم نسبت به فوق دیپلم ها تأثیر عوامل فنی بر مدیریت عملکرد رابیشتر ارزیابی کردند . با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن ترتیب اهمیت عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد افراد در ترافیکشهری در شهر اصفهان به صورت زیر است: ۱)-عوامل فنی ۲)- عوامل اجتماعی ۳)- عوامل فردی ۴)- عوامل محیطی. از میان عوامل و متغیر ها عوامل فردی و محیطی بالاترین ضریب همبستگی را با مقدار ۴۴ /. در اختیار دارند.