سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز هادی زنوز – دانشیار گروه توسعه دانشگاه علامه طباطبائی
مرضیه احمدی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

این مطالعه با به کارگیری دو مدل پروبیت و توبیت، به تعیین و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای حمل ونقل و تفکیک این عوامل به دو گروه عوامل تأثیر گذار بر تصمیم خانوارهای شهری بر مالکیت اتومبیل و عوامل تعیین کننده بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی در مناطق شهری شهر تهران پرداخته است. در این تحقیق ابتدا با مدل پروبیت، عوامل مؤثر بر مالکیت اتومبیل شخصی مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که مالکیت اتومبیل با درآمد، تعداد اعضای خانوار، تعداد اعضای در حال تحصیل، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، جنسیت سرپرست خانوار و سن سرپرست خانوار رابطه معنادار و مثبت دارد. اما با شاغل بودن سرپرست خانوار رابطه معنادار ندارد. و سپس با استفاده از مدل توبیت در بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی، نشان داده شده است که بین درآمد، تعداد اعضای در حال تحصیل، سطح تحصیلات سرپرست خانواده و تعداد افراد ذکور خانواده با میزان استفاده از اتومبیل شخصی رابطه معنادار و مثبت دارد و نیز رابطه بین سن سرپرست خانوده با میزان استفاده از اتومبیل شخصی معنادار و منفی است اما بین تعداد اعضای خانوار و تعداد افراد شاغل خانواده با میزان استفاده از اتومبیل شخصی رابطه معنادار وجود ندارد.