سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین صالح پور جم – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید کریم پور ریحان – دانشیار مرکز بین المللی تحقیقات بیابان، دانشگاه تهران
محمد کیا کیانیان – عضو هیئت علمی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
مریم تاجیکی – کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه برکارشناسان امر مشخص شده است که خروج از بحران کنونی منابع طبیعی در کشورهایی که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو می باشند، بدون درنظر گرفتن جایگاه انسان به عنوان عامل اصلی تخریب در مناطق تحت فعالیت وی امکان پذیر نمی باشد. آگاهی از عوامل موجود بازدارنده مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی، اصولی ترین گام در تحقق مشارکت موثر مردمی و دستیابی به اهداف مدیریت جامع حوزه های آبخیز تلقی می شود. منطقه قوچک و رودک در حوزه آبخیز سد لتیان واقع گردیده و از جنوب مشرف به شمال شرقی کلان شهر تهران است. از نظر تقسیمات استانی، این منطقه جزء شهرستان شمیرانات، بخش رودبار قصران و دهستان رودبار است. عوامل متعددی می‌توانند بر عدم مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی دخالت داشته باشند که در این تحقیق در قالب چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌ریزی و آموزشی طبقه بندی گردیدند. طی پرسش هایی که از ساکنان مناطق جمعیتی رودک، امین آباد، زردبند و حاجی آباد به عمل آمد، همچنین با پرسش از کارشناسان و انجام تحقیقات کتابخانه‌ای، عوامل مؤثر بر عدم مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی در قالب شاخص‌های ذکر شده طبقه‌بندی شدند. سپس به منظور اولویت بندی شاخص ها، اقدام به تهیه ی پرسشنامه گردید. اولویت بندی شاخص های موثر در عدم مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی به ترتیب به صورت شاخص های اقتصادی، اجتماعی، برنامه ریزی و در نهایت آموزشی بدست آمد.