سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سلیمان زاده – دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد نوررحمانی – دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شایستگی حرفه ای معلمان ابتدایی شهر بندرعباس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان ابتدایی شهر بندرعباس که شامل ۱۳۵۹ نفر می باشند تشکیل می دهند. حجم نمونه این پژوهش ۳۰۰ نفر از (۳۸ مرد و ۲۶۲ زن) معلمان ابتدایی شهر بندرعباس می باشد که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بدست آمده است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق رسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر شایستگی حرفه ای معلمان با ضریب پایایی ۰/۸۱ و پرسشنامه استاندارد شایستگی حرفه ای آیداهو با ضریب پایایی ۰/۸۲ می باشد. داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد متغیر بعد دانش بر شایستگی حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر بندرعباس اثر مثبت دارد بعد توانایی بر شایستگی حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر بندرعباس تأثیر مثبتی دارد. بعد فناوری بر شایستگی حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر بندرعباس تأثیر چندان مثبتی ندارد. بعد نگرش بر شایستگی حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر بندرعباس اثر مستقیم دارد. بعد اخلاقی تأثیر مستقیمی بر شایستگی حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر بندرعباس دارد. بعد علمی تأثیر مستقیمی بر شایستگی حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر بندرعباس دارد، به این معنا که هر چقدر مهارت های علمی و تخصصی معلمان دوره ابتدایی بیشتر باشد، شایستگی حرفه ای آنان نیز بیشتر توسعه می یابد.