سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکی – دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سلمان بختیاری کشکجانی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

رفتار تابع زمان ماسه های تزریق شده با دوغابهای سیمانی همراه با بنتونیت در مسیرهای مختلف بارگذاری در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است. آزمایشهای خزشی بر روی نمون ههای تزریق شده با نسبتهای مختلف آب به سیمان و همچنین درصدهای مختلف بنتونیت در دو مسیر تنش افزایش تنش انحرافی و کاهش تنش جانبی انجام شد هاست. نتایج آزمایشها نشان میدهد که تغییرشکلهای تابع زمان سبب خرابی ماسه های تزریق شده تحت تنش انحرافی کمتر نسبت به مقاومت فشاری نمونه، می شود. همچنین کاهش تنش جانبی باعث افزایش کرنش خزشی شده و ممکن است منجر به خرابی نمونهها در یک سطح تنش انحرافی ثابت گردد. عواملی نظیر نسبت آب به سیمان، درصد بنتونیت، میزان تنش هم هجانبه و مسیر تنش اعمال شده بر روی رفتار وابسته به زمان ماسههای تزریق شده تأثیرگذار هستند.