سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قاسمی – دان شآموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی اصغر میرقاسمی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

انحرافسنج نوعی از ابزار دقیق است که برای تعیین میزان سرعت، جهت و عمق تغیی رشکل به کار م یرود. بیشترین کاربردانحرافسنج در صنعت سدسازی و به طور عمده در خاکریزهایی است که اهمیت بسیار بالایی دارند. انداز هگیری با سوندانحرافسنج در ظاهر بسیار آسان به نظر م یرسد. اما در اکثر موارد پروفیل تغیی رشکل که از دادهها به دست م یآید تطابق مناسبی با پروفیل تغیی رشکل واقعی و یا متعارف ندارد و نیازمند تصحیح است. بنابراین شناسایی و چگونگی تصحیح دادهها اهمیتویژهای دارد. در این مقاله، با مطالعه موردی دادههای انحرافسنجهای نصب شده در دو سد کرخه و گلابر، به بررسی خطاها بهویژه خطاهای سیستماتیکی که در این دادهها وجود دارد و نیز به روشهای شناسایی آنها و چگونگی تصحیح آنها پرداخته شده است. همچنین در این تحقیق، بیشترین خطاهایی که در این داد هها وجود دارد و عوامل تأثیرگذاری که منجر به چنینخطاهایی م یشوند، تعیین شده و راهکارهای مناسبی برای رفع و یا کوچکتر کردن چنین خطاهایی که در اکثر داد هها به چشم م یخورد، ارائه شده است.