سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد صادق ابروی – کارشناسی مهندسی مواد، عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مشهد
مسعود گلستانی پور – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد ، عضو گروه پژوهشی موا
مصطفی ملک جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
جلال میرعباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق حاضر فوم سلول بسته آلومینیومی A356 با استفاده از روش فوم سازی مستقیم مذاب با مقادیر متفاوت از ذرات پایدار کننده SiC و با تزریق مقادیر متفاوت از عامل فوم ساز CaCO3 تهیه گردید. ابتدا دانسیته فوم های تولیدی اندازه گیری شد. در ادامه مورفولوژی و ارتفاع فوم شوندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با افزایش کربنات کلسیم CaCO3 مقدار دانسیته فوم کاهش می یابد، همچنین با افزایش مقدار ذارت SiC دانسیته افزایش می یابد. از طرفی با افزایش هر دو پارامتر موجود اندازه سلول کاهش می یابد.