سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه پورابراهیم – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بین کشاورزی و صنعت در ایران است . در این راستا، ابتدا، اثر متقابل تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و صنعت بر روی یکدیگر و سپس، اثر متقابل تولید یک محصول کشاورزی ( زیتون ) بر روی فرآورده صنعتی آن ( روغن زیتون ) طی سالهای ۱۳۵۵ – ۱۳۸۲ ، مورد بررسی قرار گرفت . پس از انجام آزمونهای لازم، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و روش حداقل مربعات معمولی به عنوان روشهای مناسب تخمین انتخاب شد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هر چند این بخشها مکمل هستند، اما صنعت تولید روغن از رشد کشاورزی بیشترین سود را می برد