سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران
علی ربیعی – دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران
سروه مرادی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا غلامی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کارآفرینی روستایی راهکاری جدید در نظریه های توسعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار است، در این میان کشاورزی از بخش های اساسی اقتصاد روستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه ی آن است. توسعه کشاورزی نهاد های لازم برای فعالیت های سایر بخش های اقتصادی فراهم نمی شود. از سوی دیگر در روستاهای منطقه مورد مطالعه الگوی غالب معیشت بر پایه کشاورزی است، بنابراین ضرورت دارد تبیین مناسبی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در این نواحی صورت گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی از نظر کشاورزان کارآفرین و کارشناسان کشاورزی می باشد. به دلیل پایین بودن حجم جامعه ۳۶ نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شده و داده ها به کمک نرم افزار Spss تحلیل گردیده اند. این تحقیق از حیث روش توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. بر اساس نتایج تحقیق سه عامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در توسعه کارآفرینی کشاورزی نقش داشته اند که مولفه های فراهم بودن سرمایه و بنیه مالی قوی و قدرت ریسک پذیری بالا بیشترین تاثیر گذاری را داشته اند.