سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سمیه رجبی –
عبدالحمید پاپ زن –

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توانمندی تصمیم گیری شغلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه براساس نظریه شناخت اجتماعی اشتغال با کاربرد تحلیل شبکه عصبی مصنوعی است جامعه آماری مطالعه را دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۸۸ تشکیل دادند حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۱۰۸ نفر N=108 تعیین و نمونه گیری با روش تصادفی انجام شد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر پنج قسمت بود در بخش اول خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی با استفاده از مقیاس CDMSE در بخش دوم انتظارات بازده تصمیم گیری شغلی با استفاده از مقیاس CDMOE در بخش سوم نیت تصمیم گیری شغلی با استفاده از مقیاس CEPI در بخش چهارم تصمیم یگری شغلی با استفاده از مقیاس CDP و دربخش پنجم سبکهای شخصیتی دانشجویان با استفاده از مقیاس NEO-FFI مورد بررسی قرارگرفت. به منظور اعتبارسنجی با استفاده از روش ترجمه معکوس ابتدا پرسشنامه ها به فارسی و سپس باردیگر به انگلیسی برگردانده و با متن اصلی مطابقت داده شد و در نهایت روایی نسخه نهایی توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی مورد تایید قرارگرفت دراین مطالعه از ابزار شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزار matlab و از نوع شبکه های چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا بهره گرفته شد