سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صابر قربانی – عضو هیات علمی ، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
رقیه علیلو – مربی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
لیلا نوبری – مربی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

از دهه ۱۹۹۰ تاکنون،توانمند سازی از جمله مباحث نوینی بوده که مورد توجه پژوهشگران عرصه مدیریت،روانشناسی صنعتی و سازمانی قرار گرفته است.به عقیده این پژوهشگران داشتن نیروی انسانی توا نمند و کارآمد که بنیاد ثروت و دارا ییهای حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع بسیار زیادی برای کلیه مؤسسات و سازمان ها، خواهد د اشت .این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان ،به ارائه راهکار های توسعه آن می پردازد.از این رو به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای(حاوی ۳۴ سوال) که با توجه به مفاهیم برگرفته از ابعاد و عوامل موثر بر توانمند سازی توسط خود محقق طراحی شده بود، استفاده گردید.جامعه آماری در این تحقیق تمامی کارکنان دانشگاه آزاد واحد سراب، به تعداد ۷۳ نفر به تفکیک شامل،( ۲۶ نفررسمی قطعی، ۵ نفررسمی آزمایشی، ۳۸ نفرقراردادی و ۴ نفر پیمانکار فردی )، می باشد. این تحقیق از نظر نوع روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است.تجزیه و تحلیل اطلاعات حا صل از پرسشنامه های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته و نتایج حاصل از آنالیز فرضیه ها بیانگر آن است که رابطه معنی داری میان عوامل موثر بر توانمند سازی(داشتن هدفهای روشن، فراهم کردن اطلاعات، آموزش، تفویض اختیار، ایجاد اعتماد، مدیریت مشارکتی) و توانمند سازی کارکنان وجود دارد