سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر علی یداله زاده طبری –
محمد رحمانی –

چکیده:

پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور با مشکل طولانی شدن زمان اجرا و بعضاً نیمه کاره ماندن آنهامواجه هستند، بطوری که هم اکنون با تعداد بیشماری پروژه نیمه کاره و یا پروژه هایی که توجیه اقتصادی خود رااز دست داده اند مواجه هستیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای طرح های عمرانی در برنامه پنج ساله چهارم توسعه در دستگاههای اجرایی در استان مازندران انجام پذیرفت.تحقیق حاضر، از نظر روشتوصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، معاونین و کارشناسان کلیه دستگاه های اجرایی استان که از اعتبارات استانی برخوردار بوده اندشامل سی و نه دستگاه اجرایی و یکصدو هفتاد نفر می باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که عوامل موثر بر تاخیر در اجرای طرح های عمرانی به ترتیب اولویت عبارتند از: عوامل سازمانی و ضعف عملکرد مدیریتدستگاه اجرایی، عوامل اعتباری (ضعف سیستم مالی و ثبت حسابداری)، ضعف و نارسایی سیستم برنامه ریزی و تعدد قوانین و مقررات.