سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه نیستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی وکتابدار بیمارستان امام رضا
منیره حسینی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

مقدمه : سازمان ها در عصر کنونی در رویارویی با تحولات اجتماعی ، علمی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و تکنولوژیکی به این نتیجه رسیده ا ند که باید برای هما هنگی با شرایط جدید به یاد گیری روی آورند . این وظیفه خطیر در سازمانها برعهده مدیریت سازمان وبخصوص واحد آموزشی می باشد .در تحقیق حاضر سعی شده عواملی که موجب کاهش استقبال کارکنان از برنامه های آموزشی تدارک دیده توسط واحد آموزش می شود، درقالب ۶ فرضیه مورد بررسی وشناسایی قرارگیرد. روش کار : این تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر روش توصیفی می باشد . از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده، جامعه آماری این تحقیق را کلیه پرستاران و بهیاران بیمارستانهای امام علی ، امام رضا و بنت الهدی اعم از زن و مرد که از دوره های آموزشی دا نشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد از اردیبهشت ۸۶ تا اردیبهشت ۸۷ تشکیل شده استفاده نموده اند که جمعاً ۱۵۱ نفر می باشد تشکیل می دهد با در نظر گرفتن جامعه آماری که تعداد ۱۵۱ نفر بودند حجم نمونه مورد نظز را تعداد ۱۰۹ نفر که از طریق فرمول بدست آمده در نظر گرفته شده است ودر بخش آمارهای توصیفی از میانگین ، فراوانی ، درصد . انحراف معیار مناسب و برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار spss استفاده شده و به منظور بررسی رابطه احتمالی بین متغیر ها فرضیه های ۱ تا ۶ از روش آماری tنمونه ای و برای مقایسه نظرات بین پرستاران و بهیاران هر فرضیه از آزمونtبا نمونه های مستقل و برای مقایسه تفاوت کارکنان بیمارستانهای مختلف در هر مورد فرضیه از واریانس یک طرفه استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد که : تفهیم نامناسب اهداف دوره آموزشی به کارکنان ، زمان نامناسب برگزار ی کلاسهای و طولانی بودن مدت زمان کلاسها ، شرکت کارکنان با سوابق، سنین و مدارک تحصیلی متفاوت از عوامل موثر بر کاهش استقبال از نظر کارکنان هستند و ارائه محتوای آموزشی نامناسب وغیرکاربردی تعداد فراگیران و امکانات وتجهیزات ، به کار گیری اساتید نا آشنا و کم تجربه به روشهای تدریس تاثیر چندانی بر کاهش استقبال ندارند . بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد باید متولیان برگزاری دوره های آموزشی قبل از برگزاری دوره کارکنان را با اهداف دوره و تأثیرات مثبت آموزشها برای کارکنان آشنا سازند تا اینکه تن ها با انگیزه کسب امتیاز در کلاسها شرکت نکنند، برنامه ریزی کلاسها در ساعات مختلف قدرت انتخاب دوره آموزشی در بهترین زمان را با توجه به شرایط کاری و مشکلات خانوادگی را به کارکنان داده انگیزه بیشتری برای حضور در کلاسها به آنها خواهد دادبنظر می رسد باجدا ساختن کلاسها بهره مندی فراگیران از مطالب و محتوای آموزشی همچنین انگیزه شرکت در کلاسها افزایش می یابد لذا باید برنامه های آموزشی با توجه به ویژگیهای شغلی و تحصیلات کارکنان طراحی و اجرا شود