سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزاله عدیلی پور – دانشجوی ارشدتربی بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسن فهیم دوین –
محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه ترب بدنی، مشهد، ایران

چکیده:

درشرایط پرتلاطم کنونی که تغییر، پیشرفت ونوآوری همه عرصه های زندگی رادچار جنب وجوش بی سابقه ای ساخته است انتخاب هرروش باهرنوع گرایشی برای همسویی بااین حرکت شتابنده جهانی، نیازمندتفکری گروهگراوپذیرش وانجام کارگروهی است. تحقیق حاضرباتوصیف میزان کارگروهی درکارشناسان تربت بدنی ادرات آموزش وپرورش استان خراسان رضوی، به بررسی عوامل مؤثربرتقویت کارگروهی واولویت بندی این عواملدرکارشناسان تحت بررسی پرداخته است. تعداد ۸۷ نفرازکارشناسان که ۶۱ درصدازجامعه تحت بررسی راتشکیل می دادند، به عنوان نمونه تحقیق به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. روایی پرسشنامه بااستفاده از نظر اساتید و صاحب نظران وپایایی آن ازطریق ضریب اعتمادآلفای کرونباخ به میزان ۰/۸۶مورد تأیید قرارگرفت. روش تحقیق دراین پژوهش تحلیل اکتشافی )زمینه یابی( بوده وداده های به دست آمده از طریق آمارتوصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( وآماراستنباطی )آزمون کولموگروف اسمیرنف ، – tیک نمونه ای، کی دوی فریدمن ( موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل ازتحقیق نشان دادکه تمامی این عوامل درسطح آلفای ۰/۰۵برتقویت کارگروهی تأثیرمعنی داری داشتند