سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین فضل اولی – دکترای هیدرولوژی و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منا
علی رضا عمادی – دکترای سازه های آبی و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و من

چکیده:

شبکه آبیاری اراضی پایاب سدیامچی با مساحت بالغ بر۸۸۰۰ هکتاریکی از بزرگترین شبکه های آبیاری استان اردبیل میب اشد طول کانال انتقال شبکه ۲۶km و ظرفیت انتقال آب درابتدای شبکه ۷ متر مکعب درثانیه می باشد یکی از چالشهای اساسی مدیریت شبکه ایجاد نشست درکف کانال و ترکهای ایجاد شده برروی پانلهای جانبی محدوده نشست درقسمت ابتدایی شبکه می باشد دراین مقاله با ارایه برخی ازعوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشست درکانالهای آبیاری و گزارش اجمالی از تاریخچه مطالعات ژئوتکنیک شبکه آبیاری اردبیل و لحاظ کردن آن درمراحل طراحی و اجرا به بررسی عوامل اصلی ایجاد نشست درکف کانال پرداخته شده است دراین راستا دو مقطع عرضی که بیشترین مقدار نشست کف کانال و ترک پانلهای جانبی مشاهده گردیده بودانتخاب و بتن لاینینگ آنها برای بررسی بیشتر تخریب گردید بررسی های صورت گرفته نشان داد جریانهای زیرسطحی که عمدتا ناشی از نشت آب از کانال می باشد مهمترین دلیل نشست پانلهای بتنی می باشد.