سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری روستایی و کالبد یک ساختمان است که باعث بی سازمانی عدم تعادل عدم تناسب و بی قوارگی می شود فرسودگی عاملی است که با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد فرسودگی به دو صورت نسبی ۱وکامل ۲ که در کالبد یا فعالیت و یا هر دو رخنه می کند فرسودگی نسبی دربناها و بافتهای قدیمی بیشتر مورد توجه کالبد است و درصورت عدم فعالیت و شرایط زندگی و نگهداری نیز فرسودگی نسبی رخنه می کند اما فرسودگی کامل در بناها و بافتهای تاریخی متفاوت از فرسودگی کامل درفضای شهری است این فرسودگی با عوامل مخل و اسیب رسان همراه است که بیشترین تاثیرات را برروی کالبد می گارد در محی طهای روستایی بناها و بافت های با ارزش قدیمی وجود دارد که با انی عوامل آسیب رسان درگیر هستند و مداخلات در جهت جلوگیری از عامل تخریب بدوصورت امکان پذیر می گردد مداخله در قسمتی از پیکره بنا و تغییر در روند تاثیر گذاری پدیده ها و عوامل فرسایندهدراین نوشتار سعی شده به عوامل فرساینده و مخل و آسیب رسان بربناها و بافت های قدیمی درمحیط داخلی و خارجی روستا و حتی شهری مصالح و همچنین اهمیت لزوم مطالعات پرداخته شود.