سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید طاهری قناد – گروه مهندسی آب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

فرسایش رودخانه ها در پی فرآیند مستمر عوامل فیزیکی و هیدرولیکی صورت می گیرد و باید توجه داشت که درجه و شدت فرسایش به شدت اثرات عوامل فرسایش دهنده از یک طرف و مقاومتی که از طرف مصالح ساحل نشان داده می شود بستگی دارد. رودخانه کارون در طول ناحیه مورد مطالعه در دشتهای آبرفتی خوزستان عمدتاً از مصالح ریزدانه و بجز مواردی از لایه های ماسه ای و سیلتی ، فاقد ساحل شن و ماسه درشت دانه غیر چسبنده است و لذا با پدیده لغزش دانه های سنگ و شن در اثر تفاوت زاویه اصطکاک داخلی با زاویه شیب ساحل و یا اثر غالب تنش برشی جریان بر مقاومت برشی ذرات کمتر مواجه می شود. در این پژوهش ضمن بررسی شرایط تغییر پایداری سواحل رودخانه ها به بررسی عوامل اساسی موثر در تشدید فرسایش سواحل رودخانه کارون پرداخته می شود.