سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سلیمانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمهدی میردامادی –

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل فردی موثر درموفقیت شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی استان تهران انجام گرفته است این تحقیق ازنوع کاربردی بوده و به روش علی ارتباطی صورت گرفته است دراین مطالعه به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق نظرات جمعی از اساتید و صاحب نظران آموزش عالی کشاورزی مورد تایید قرارگرفت و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ ۸۴ درصد محاسبه گردید جامعه اماری تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل دردانشکده های کشاورزی استان تهران درسال تحصیلی ۸۸-۸۹ می باشند که از بین آنها ۲۴۵ نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری طبقاتی متناسب انتخاب شدند تجزیه وتحلیل اطلاعات دراینتحقیق با استفاده از نرم افزار sPSS انجام پذیرفت براساس نتایج بدست آمده ویژگی اعتماد به نفس بعنوان موثرترین متغیر درموفقیت شغلی فارغ التحصیلان ارزیابی می شود بطوریکه با افزایش اعتماد به نفس درفارغ التحصییلان موفقیت شغلی آنان نیز بهطور مثبت معنی داری تحت تاثیر قرارمیگیرد.