سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مستخدمی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
محمدحسین رزاقی – مدیرکل ترویج و آموزش سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آبی، بکارگیری سیستم آبیاری قطره ای می تواند در بالا بردن کارایی مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح به منظور دسترسی به امنیت غذایی پایدار ما را یاری دهد و از الویت ها محسوب گردد. هدف کلی تحقیق بررسی عوامل فردی، آموزشی و ترویجی تأثیر گذار بر عدم پذیرش آبیاری قطره ای در باغداران شهرستان گرمسار می باشد که طی سالهای۱۳۸۸ -۱۳۸۹ صورت گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از متخصصان و صاحب نظران مربوطه قرار گرفت. جهت آزمون پایایی، تعداد ۳۰ پرسشنامه توسط باغداران شهرستان گرمسار تکمیل و ضریب کرونباخ آلفا (۰/۸۲-α) محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۱۸۲۱ باغدار بود که با استفاده از فرمول کوکران ۱۶۵ نفر که با ۱۰ % افزایش به منظور بالا بردن دقت تحقیق و کاهش خطا به ۱۸۱ باغدار افزایش و به عنوان حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آماری پس از استخراج داده ها از طریق بکار گیری نرم افزار ۱۶ SPSS صورت گرفت. یافته های استنباطی حاکی از آن است که از بین متغییرهای فردی سن و سابقه فعالیت های باغداری با عدم پذیرش سیستم آبیاری قطره ای رابطه مثبت و همچنین بین متغییرهای میزان تحصیلات باغداران، کانال های ارتباطی و تماس های ترویجی با عدم پذیرش سیستم آبیاری قطره ایرابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی چند متغییره، پس از ورود کلیه متغیرهای مستقل معنی دار، درنهایت توصیه شورای اسلامی محل، مطالعه نشریات ترویجی و برنامه های تلویزیونی در معادله باقی ماندند. این متغیرها توانایی تبیین ۲۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته (عدم پذیرش سیستم آبیاری قطره ای) را دارا بودند.