سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدداود صفوی مقدم – کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهمترین شاخصهای کیفیت فضا است در بسیاری از شهرهای بزرگ جها ن بروز بزهکاری انواع آسیب های اجتماعی و جرائم بهصورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد بلکه مسائل و مشکلات بیشماری را گریبانگیر جامعه می کند مسئله امنیت شهری با توجه به رشد فزایندهی شهر نشینی درایران از اهمیت بالایی برخوردار می گردد و این در حالی است کهاغلب یافته های تحقیقاتی پژوهشگران بروجود رابطه ی آماری مستقیم بین افزیاش جمعیت شهری و نرخ جرایم آسیب های اجتماعی و به تعبیر دیگر آنومی های شهری صحه می گذارد اگرچه نمی توان از نقش متغیرهای جامعه شناختی در بروز و ظهورالگوهای رفتاری در انسان ها چشم پوشی کرد اما از نقش ویژ گی های کالبدی و فضایی محیط مصنوع به عنوان بستر وقوع رفتارهای نابهنجار در بروز جرایم نیز نباید غافل شد.