سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا رحمانی جوانمرد –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل شخصیتی مرتبط با فرسودگی شغلی از جمله رفتار تیپ A و کمال -گرایی در کارکنان مراکز آتش نشانی شهر خرم آباد میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مراکز آتش نشانی شهر خرم آباد که در بخش عملیات مشغول خدمت بوده اند هستند. نمونه مورد نظر جمعأ ۱۰۰ نفر است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های رفتار تیپ A نجاریان ، کمال گرایی تری – شورت و فرسودگی شغلی مارنات استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که کمال گرایی مثبت به طور منفی و معنی دار و تیپ رفتاری A به طور مثبت معنی دار با فرسودگی شغلی رابطه داشتند. اما بین کمال گرایی منفی با فرسودگی شغلی رابطه ای به دست نیامد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ۳۴ درصد واریانس فرسودگی شغلی به وسیله کمال گرایی مثبت و تیپ رفتاری A شود. تبیین می شود.