سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آیدا عبداله زاده جدی – دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تبریز
منصور بیرامی – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ابعاد سرشتی و منشی افراد اقدام کننده به خودکشی انجام پذیرفته است. بدین منظور ۳۰ بیمار بستری در بیمارستان روانی که در پی اقدام به خودکشی به مرکز ارجاع داده شده بودند، پرسشنامه سرشتی و منشی کلونینجر ۱۲۵ – TCI را تکمیل نمودند. گروه کنترل شامل ۳۰ فرد سالم فاقد سابقه تشخیص روانپزشکی نیز پرسشنامه را تکمیل نمودند. دادههای بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دهندهی تفاوت معنی دار نمرات افراد گروه اقدام کننده با افراد گروه کنترل در ابعاد نوجویی، خودراهبری و همکاری بود. گروه اقدام کننده به خودکشی بطور معنی داری نمرات بالای نوجویی و نمرات پایینتر خودراهبری و همکاری را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند.این مطالعه در راستای پژوهشهای معطوف به بررسی ابعاد شخصیتی زیربنایی دخیل در اقدامات خودکشی، میتواند در جهت شناخت دقیقتر عوامل دخیل در این پدیده و به پیرو آن ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و درمان یاری رسان باشد.