سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
رویا دارابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

یکی از مهمترین تصمیمات مالی تامین مالی شرکت ها می باشد که دراجرای پروژه های سودآور و رشد شرکت ها نقش بسیار مهمی را ایفا م یکند توانایی واحدهای انتفاعی در مشخص ساختن منابع مالی به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی پیشرفت این واحدها به حساب می آید مدیران مالی با شناخت روشهای مختلف تامین مالی و بررسیاین روشها بهترین نحوه تامین مالی را انتخاب کنند و نیاز شرکت به منابع مالی را برطرف کنند آنها باید برای رسیدن به این منظور عوامل مختلف اثرگذار برنحوه تامین مالی را شناسایی کنند از جمله عوامل تاثیر گذار که باید به آن توجه کنند عوامل سیاسی می باشد عوامل همچون قوانین و مقررات داخلی قوانین و مقررات بین المللی سیاست های پولی بانک مرکزی سیاست های مالی دولت و دسترسی به بازارهای جهانی مدنظر قرارگرفت پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی پیمایشی می باشد که عوامل سیاسی تاثیر گذار برنحوه تمین مالی شرکت ها را از دو طریق سهام مشارکت در سرمایه از طریق مالکان سهامدار فعلی مشارکت در سرمایه از طریق مالکان سهامدار جدید عرضه سهام خصوصی و عرضه سهام عمومی و بدهی تسهیلات بلندمدت بانکها اجاره کردن کالاهای سرمایه ای اعتباردهندگان پیش پرداخت مشتریان و اوراق قرضه بررسی می کند.