سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا اکبری رنالی – سازمان دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود معصومی – سازمان دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد محب – سازمان دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه غشای پلی سولفون به روش وارونگی فازی مرطوب و با بهکارگیری حلال دی متییل فرمامید DMF و ضدحلال آب تهیه شده است و تاثیر شرایط عملیاتی سنتز غشا نظیر تغییرات دمای محلول پلی سولفون دمای حمام انعقاد و ترکیب حمام انعقاد برریزساختار غشا مورد بررسی قرارگرفته است جهت مطالعه ریزساختارسطح مقطع غشا از میکروسکو پ الکترونی روبشی sEM استفاده شدها ست تصاویر SEM گرفته شدها ز نمونه های فوق گویای تاثیر گذاری تمامی عوامل تحت مطالعه برریزساختارسطح مقطع غشای پلی سولفون بود.