سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی صادقی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان
عاطفه آریابد – کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان
محمد اژدری – کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان
محمد جعفری – کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین نظرات تماشاگران و کارشناسان در خصوص بررسی عوامل چهارگانه خدماتی موثر در ورزشگاهها وعوامل تأثیر گذار بر جذب تماشاگران فوتبال می باشد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه تماشاگرانمسابقات لیگ برترکشور در سال ۹۱-۱۳۹۰ در شهرستان شیراز و کلیه کارشناسان فوتبال شهرستان شیراز می باشد. حجم نمونه برای تماشاگران ۳۲۰ نفر و برای کارشناسان، ۶۳ نفر بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ۳۶ سوالی محقق ساخته می باشد،که ضریب پایایی آن ۰/۹۵ و بر اساس آزمون کندال، اعتبار پرسشنامه ۰/۷۸ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( استفاده شد. نتایج نشان داد، با توجه به این که میانگین حاصله (۴/۲۰) از سطح متوسط (۳) بزرگتر و t حاصله نیز در سطح P≤۰/۰۵ از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بود، بنابرین در صورتی که خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران منطبق باشد می تواند موجب جذب و حفظ آنها در ورزشگاه ها باشد. «t» در سطح P≤۰/۰۵ استفاده شد و با توجه به این که میانگین حاصله (۴/۴۳) مربوط به بهبود خدمات و میانگین (۴/۴۹) مربوط به عوامل رفاهی و میانگین (۴/۱۰) مربوط به عوامل اقتصادی از سطح متوسط (۳) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده، بنابراین درصورتی که بهبود خدمات و عوامل رفاهی و اقتصادی در استادیوم وجود داشته باشد موجبات جذب و حفظ تماشاگران را فراهم خواهد نمود. F مشاهده شده در سطح P≤۰/۰۵ تفاوت معناداری را بین دیدگاه تماشاگران و کارشناسان فوتبال در خصوص عوامل تأثیرگذار بر جذب تماشاگران فوتبال نشان نداد.