سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اشرف بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
مسعود شهربانو نژاد – مربی گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
یزدان حقی – مدرس دانشگاه علم یکاربردی کرمانشاه
سید رضا اشرفی زاده – استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

جهت بررسی عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشین های کشاورزی در استان کرمانشاه تحقیقی در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. با توجه به بررسی منابع، مهمترین عوامل حادثه ساز ماشین های کشاورزی در قالب یک فرم دسته بندی شدندو سپس با مراجعه به مراکز معتبری که حوادث رویداده در آنها ثبت شده بود، فرم های تهیه شده با استفاده از اطلاعات به دست آمده آنها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که علل حوادث کشاورزی رویداده در استان کرمانشاه طی یک دهه اخیر ۴۰% آن ناشی از عوامل انسانی، ۴۴% مربوط به عوامل ماشینی، ۱۲% مربوط به هردو عامل و ۴ درصد مرتبط به عوامل محیطی بوده است. در رابطه با عوامل انسانی از نظر اشنایی کاربران کاشین های کشاورزی ۶۰% افراد فاقد آموزش بوده و ۴۰% آنان دارای آموزش کافی در مورد آشنایی با وسیله مورد استفاده خود بوده اند. در رابطه با تاثیر عوامل محیطی از نظر زمانی از سال که حوادث دران به وقوع پیوستند فصل پاییز با ۳۸% حوادث دارای بیشترین سهم و پس از آن فصل بهار با ۳۳% قرار دارد. از نظر فنی و مکانیکی نوع وسایل مورد استفاده طی سوانح مورد ارزیابی نشان داد که تراکتورهای معمولی با ۶۲% رتبه اول را دارد. بررسی عواقب و پیامدهای حوادث نشان داد از نظر خسارات انسانی سوانح ناشی از ماشین های کشاورزی ۷% منجر به فوت، ۳۸% معلولیت جزیی و عمده و ۵۵% بهبودی بوده است. بین تعداد حوادث و افراد کم سواد و بین تعداد حوادث و تعداد ماشین های فرسوده رابطه همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.