سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح الله زارع – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، گروه بیولوژی در
روح الله رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، گروه شیلات

چکیده:

امروزه هشت گونه از لاک پشت ها ی در یایی در در یاها و ا قیانوس ها ی جهان ز یست م ی کنند که دو گونه منقارعقابی و سبز در سواحل خل یج فارس اقدام به تخم گذاری می کنند. لازم به ذکر است که لاک پشت منقار عقا بی که گونه غالب سواحل شما لی خل یج فارس به شمار می رود، به عنوان گونه ای در معرض خطر انقراض معرف ی شده است. با توجه به این موضوع مهم و اهم یت بالا ی اکولوز یکی این موجودات، در این تحق یق با بازد یدهای منظم روزانه و شبانه از سواحل تخم گذار ی لاک پشت ها ی در یایی در فصول تخم گذار ی و جوجه آور ی(اوایل اسفند ۸۵ تا اواسط مرداد ۸۶ ) فعالیت لانه سازی و عوامل مختلف تهد ید کننده حیات لاک پشت های دریایی در برخ ی از جزای ر شما لی خلیج فارس بررسی شده است . در نهایت و بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که تغییر شکل و تخریب زیستگاه ها ، توسعه تجاری سواحل و مسکونی کردن آنها ، گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری، شکار شدن توسط انسانها و شکار شدن تخمها و نوزادان از مهمترین عوامل تخریب کننده زیستگاه های تخم گذاری لاک پشت ها ی دریایی در سواحل شما لی خل یج فارس م ی باشند . این عوامل می توانند میزان موفقیت تفریخ تخمها را تا حدود زیادی کاهش دهند و لذا طراحی و انجام برنامه های حفاظتی- مدیریتی می تواند در کاهش این مخاطرات موثر باشند.