سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صادق همه خانی – مدرس دانشگاه-کارشناس ارشد حسابداری
یونس پرواره – مدرس دانشگاه-کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

با توجه به تاثیری که حسابرسان تقاضای خدمات حسابرسی دارند این پدیده را در سال های اخیر به زمینه ی مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی این مس ئلهاست که عوامل تغییر حسابرسان در ایران. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار درسال ۹۰ میباشد. این تحقیق که ترکیبی از روشهای کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نظر هدفیک پژوهش توصیفی-کاربردی است، هشت فرضیه تبیین شده که به بررسی عوامل تغییر حسابرسان بر هر یک از ویژگیهای کیفی تغییر حسابرس یعنی حق الزحمه حسابرسی، نوع اظهار نظر حسابرسان، کیفیت حسابرسی،تغییر مدیریت، رشد شرکت، اندازه شرکت .پیچیدگی واحد مود رسیدگی . اهرمهای مالی وضعیت مالی شرکت، اندازه ی شرکت وفعالیت های تامین مالی پ رداخته اند . برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیهها از نرم افزارSPSS و از آزمون آماری رگرسیونEnter استفاده شده است. نتیجهی حاصل از این پژوهش گویای تایید شدن هفت فرضیهی فرعی و در نهایت تایید شدن فرضیه ی اصلی بود