سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداله خادمی مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بندر دیلم
محمدعلی نیک بخش – بندر دیلم، بسیجیان، فیزیوتراپی قایم، کوچه سوم

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان عوامل تشکیل دهنده احساس رضایت شغلی و پیامدهای آن میان کارکنان نیروی انتظامی بهبهان می باشد. نتایج و پیامدهای احساس رضایت شغلی بر اساس دیدگاه نظریه پردازان مختلف شامل عملکرد شغلی، سلامت جسمانی و روانی، محاسبه / غیبت و ترک شغل میباشد. جامعه تحقیق شامل کارکنان نیروی انتظامی بهبهان و نمونه آماری با استفاده از ضریب اطمینان ۹۵۰ شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد رضایتمندی شغلی با حقوق و مزایا، توانمندسازی، امنیت شغلی و رهبری ارتباط مستقیم دارد ولی میان رضایتمندی شغلی با تبیین اهداف و چشم اندازها رابطه معناداری دیده نشد. همچنین میان عوامل تشکیل دهنده رضایتمندی شغلی با عملکرد شغلی، ترک شغل و سلامت جسمانی و روانی ارتباط مستقیم دارد ولی میان عوامل تشکیل دهنده رضایتمندی شغلی با غیبت کارکنان ارتباط معناداری دیده نشد.