سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فیض اله منوری فرد – دانشجوی کار شناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پ
لاله صالحی – دانشجوی دکتری
اسماعیل کرمی دهکردی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل تخریب مراتع از دیدگاه روستائیان بود. جامعه آماری این تحقیق ۱۸۰ نفر روستاییان) دهستان پیرتاج از توابع شهرستان بیجار استان کردستان( بودند که تعداد ۴۰ نفر از آن ها به عنوان نمونه، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی در ۳ روستاانتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود. روش های آماری مورد استفاده شامل آماره های توصیفی فروانی ، در صد فراوانی، میانگین و انحراف معیار بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دام غالب منطقه گوسفند است. همچنین معیشت غالب افراد مورد بررسی دامداری و زراعت است و به باغداری و زنبورداری کمتر پرداخته شده است. همچنین عوامل تخریب مرتع برای روستاییان شناخته شده بودند اما با این وجود اهمیت مراتع را بسیار کم می دانستند.