سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عین اله روحی مقدم – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

منابع جنگلی مناطق خشک بواسطه نقش بسیار مهمی که در تنوع معیشتی خانوارهای روستایی و شهری، امنیت تأمین غذا و چوب، تهیه علوفه دامی،حفظ سلامت انسان و محیط زیست دارند، دارای اهمیت زیاد اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی هستند. علیرغم اهمیت زیادشان، این منابع در نتیجه ی عوامل متعدد و پیچیده طبیعی، انسانی نظیر مسائل اجتماعی – اقتصادی و همچنین سیاسی دستخوش تخریب جدی قرار گرفته اند به طوری که در بعضی جاها به کلی از بین رفته اند. در نتیجه عواقب ناخوشایندی همانند کمیابی چوب، تخریب زمین و منابع آبی، کاهش تنوع زیستی و افزایش گرم شدن جهانی که زندگی انسان ها، گیاهان، جانوران و میکروارگانیسمها را تحت تأثیر قرار داده است را در پی داشته است. چالش های زیادی در آینده نیز در پیش روی است که بایستی در جهت مدیریت صحیح منابع جنگلی در مناطق خشک گام های اساسی برداشت.