سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه هاشمی ریزی – شرکت بازیافت لنجان

چکیده:

حفاظت از محیط زیست و به دنبال آن بازیافت نه تنها به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه پایدار بلکه به عنوان اصل بنیادین مورد نیاز نسل امروز نسلهای آتی پذیرفته و مورد تاکید قرارگرفته است اما به علل گوناگون که دراین تحقیق مورد بررسی قرارمیگیرد مشارکت مناسبی از جانب شهروندان که پایه و اساس طرح بازیافت و تفکیکا ز مبدا پسماند می باشند صورت نمی گیرد هدف ازاین تحقیق بررسی و شناخت راه کارها و موانع موجود برسر راه مشارکت مردمی دربازیافت پسماندهای شهری شهرستان لنجان میب اشد. جامعه آماری دراین تحقیق شامل ۳۰۰ خانوار ساکن در شهرستان لنجان می باشد که بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ۶۰ خانوار از شهر زرین شهر ۶۰ خانوار از شهر فولادشهر و ۳۰ خانوار از هریک از شهرهای چمگردان و رنامخواست سده لنجان زاینده رود باغبادران چرمهین نتایج حاصل حاکیا ز آ نبود که امکانات نامناسب تفکیک پسماند در منزل سیستم جمع آوری نامناسب تفکیک جمع آوری پسماند بصورت تفکیک شده سطح تحصیلات سطح اگاهی شهروندان و نوع نگرش آنها به موضوع تفکیک درمبدا تاثیر فراوانی در مشارکت شهروندان در انجام این طرح دارد که طی آن خانوار ها خواهان آموزش عمومی درمدارس و رسانه های گروهی بودند.