سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود آریان نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
سیدمحمود جزایری مقدس – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

چکیده:

بخش چشمگیری از سرمایههای هر کشور به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژههای عمرانی و زیر بنایی آن کشور اختصاص می یابد. معمولا هر کدام از این پروژه ها براساس مطالعات توجیهی اولیه و به منظور رفع بخشی از نیازهای مشخص جامعه تعریف، طراحی و اجرا می شوند.کلیه عوامل دست اندکار و دخیل در پروژهها بخصوص مدیران پروژهها همواره در تلاش اند تا بتوانند این پروژهها را در کمترین زمان و هزینه ممکن و البته با درجه کیفیت معین به پایان برسانند. در پروژههای انبوهسازی مسکن مانند سایر پروژههای عمرانی و زیربنایی، عوامل متعددی بر روی میزان دستیابی به سه هدف هزینه، زمان و کیفیت تاثیرگذارند. در مقاله حاضر پس از شناسایی عوامل تاثیر گذار و دسته یندی آن ها در سه گروه اصلی، عوامل ناشی از سازمان مجری پروژه، مشخصات پروژه و عوامل محیطی پروژه، ارزیابی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ) براساس سه معیار هزینه، زمان و کیفیت صورت گرفته.