سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن مهرمنش – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
لیلا سعیدی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نیما سعیدی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمود حسن پور پازواری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک بر عملکرد کارکنان در شهرداری منطقه هشت کرج انجام شد. در این تحقیق، یادگیری الکترونیک شامل معیارهای اصلی عوامل سازمانی، منابع آموزشی و تکنولوژی و ۱۵ زیرمعیار بود. دو پرسشنامه مجزا در مورد یادگیری الکترونیک با ۱۵ و عملکرد با ۲۷ سوال طراحی و پس از تائید روایی آنها، میان جامعه آماری توزیع شدند. در ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه میان یادگیری الکترونیک و ابعاد آن شامل عوامل سازمانی، منابع آموزشی و تکنولوژی با عملکرد کارکنان به اثبات رسید. در ادامه با بکارگیری آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رابطه میان خصوصیات جمعیت شناختی و عملکرد نیز مورد بررسی قرار گرفت که تنها میان سابقه خدمت و میزان تحصیلات کارکنان با عملکرد آنها رابطه مستقیم وجود داشت. درنهایت ، تکنیک تاپسیس فازی جهت اولویتبندی اجزای یادگیری الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که زیرمعیارهای شبکهها، برنامه و تولید محتوا نسبت به سایر متغیرها از اولویت بیشتری برخوردارند.