سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیر یاری – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم
صغری بهادری امجز –

چکیده:

رشد روزافزون گردشگری و رقابتی شدن آن، لزوم توسعه و ارتقاء کمی و کیفی کارکردها و زیرساخت های مورد نیازگردشگران را انکار ناپذیر نموده است. شناسایی سطح واقعی کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران، نخستین گام برای افزایش رضایت آن ها و در نتیجه توسعه پایدار اقتصاد گردشگری خواهد بود. یکی از رو شهای سنجش کارایی خدمات و تسهیلات موجود در یک ناحیه، ارزیابی نظر بهره برداران و استفاده کنندگان از این خدمات است. لذا تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران از زیرساخت ها وکارکردهای گردشگری شهری است. روشتحقیق روش ترکیبی(پیمایش و توصیفی – تحلیلی) میباشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه نامه محقق ساخته طراحی شده است که با مراجعه به هتل ها و مهمانپذیرها و مراکز تجمع گرداشگران ، تعداد ۲۰۰ نفر از این گردشگران که در نوروز سال ۱۳۹۰ به این شهرسفر کرده بودند، به روش در دسترس انتخاب و پرسشنامه نزد آنان توزیع و تکمیل گردیده است، برای تحلیل داده ها، ازآزمون هایT-Test و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین جنس، سن و تحصیلات گردشگران و رضایتمندی آن ها از جاذبه ها، امکانات و تسهیلات گردشگری تفاوت وجود ندارد اما بین سطح درآمد و رضایتمندی گردشگران تفاوت وجود دارد