سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صنم صالحی محبوب – فومن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن
عباس میرزایی –

چکیده:

عوامل گوناگونی بر تنش وارده در سدهای بتن ی وزنی موثر هستند که از مهمترین این عوامل نوسانات تراز آب , رفتار غیرخطی بتن , اندرکنش آب و سازه ,طول مخزن , بازتاب امواج از کف مخزن (امپدانس آکوستیکی) و تراکمپذیری سیال است . بحرانیترین نقاط سد بتنی وزنی که معمولاً بیشترین تنشها در آن نقاط اتفاق می افتد و محل شروع ترکها در سد می باشد , شامل پاشنه بالادست , پنجه پاییندست , مکان نصف تراز آب بیشینه در بالادست , مکان نصف تراز آب بیشینه در پایین دست و محل تغییر شیب در تاج سد است . در این مقاله تحلیل تنش در نقاط بحرانی سد وزنی در اثر نیروهای زلزله و هیدرودینامیک , به وسیله شبکه عصبی از جعبه ابزار نرم افزارMatlab انجام شده است . برای تعیین تاثیر پارامترهای ورودی بر تنش از الگوریتم آنالیز حساسیت که توسط گارسون پیشنهاد شده است , استفاده می شود . نتیجه اصلی از انجام این تحقیق تعیین درصد تاثیر پارامترهای تاثیرگذار بر تنش وارده بر سد بتنی وزنی در نقاط بحرانی سد است . شایان ذکر است که داده های عددی (ورودیها و خروجیهای شبکه عصبی) از نتایج آزمایشگاهی ویلیام و دانلون در موسسه تحقیقات کالیفرنیا و نتایج تحقیقات دکتر باها-ال آیدی در موسسه تحقیقات کالیفرنیا و آنالیز انجام شده بر روی سد وزنی به وسیله نرمافزارAnsys جمعآوری شده است . از نتایج این مقاله میتوان بطور مستقیم برای طراحی سدهای بتنی وزنی استفاده کرد