سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناجی عبیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
یداله مهرعلیزاده – استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین پور – استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی و سازمانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردوری دادها، توصیفی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان رسمی و قراردادی را شامل می شود که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه ۲۴۶ نفر با شیوه ی طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که عوامل درونی-روانشناختی، بیرونی محیطی و سازمانی سیستمی بر کارافرینی سازمانی تاثیر گذار است. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.